Vergi Muafiyeti

4962 sayılı Kanunun 20.maddesine göre, Cumhurbaşkanınca 17/10/2022 tarih ve 6216 sayılı kararı ile vakfımız, “Vergi Muafiyeti Statüsü” kazanmıştır. Vakfımıza bağış yapacak kurumların bu statü ile sağlayacağı vergi avantajları ile Vakfımızın sağlayacağı vergi indirimleri, muafiyetler ve istisnalar aşağıda paylaşılmıştır.

1) Gelir ve Kurumlar Vergisi Vergiden muaf vakıflar tarafından yapılan kültür ve turizm amaçlı faaliyetlere ilişkin bağışların tamamı (KVK, m.10/1-d; GVK, m. 89/7) ile bu vakıflara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait beyan edilen gelirin/kurum kazancının % 5’ine kadar olan kısmı (KVK, m.10/1-c; GVK, m. 89/4) bağış yapan gerçek kişi veya kurum tarafından beyannamede vergi matrahından indirim konusu yapılabilir. Bu istisna vakfa değil, bağışçıya yöneliktir.

A. Gelir Vergisi: GVK, m. 89/4 4. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.

B. Kurumlar Vergisi KVK, m.10/1-c,d c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5’ine kadar olan kısmı.

https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/vergi-muafiyeti-taninan-vakiflarin-listesi

About admin